Regionális és környezeti gazdaságtan MA

(Regional and Environmental Economic Studies MA)

 

Az oklevélben szereplő végzettség:

Okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon

(Economist in Regional and Environmental Economics Studies)

 

Karunkon választható további tanulmányok az oklevél megszerzése után:

NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

A képzés célja: gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában alkalmasak a társadalmi és természeti rendszerek közötti kölcsönhatások figyelembevételével a környezeti problémák társadalmi dimenzióinak feltárására, társadalmi, kulturális és ökológiai folyamatok gazdasági szempontú elemzésére, globális és regionális fejlődés- és környezeti politikák, stratégiák és programok kidolgozásában való alkotó, innovatív közreműködésre, a gazdasági földrajz, a regionális és a környezeti társadalomtudományok művelésére. A képzés alkalmassá tesz önálló elemző, tervező feladatok megoldására, csoportban történő munkavégzésre és irányításra, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos elemzések és kutatás végzésére az akadémiai, állami és magánszférában. A hallgatók megismerkedhetnek a Metaverzum legújabb ICT megoldásaival (VR, AR, MR, XR applikációkkal) és azoknak a regionális és környezeti gazdaságtanban történő alkalmazásával, mely egyedülálló a közgazdaságtan európai felsőoktatási terében. A hallgatók felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

A képzés felépítése:

 

ISMERETEK

ISMERETKÖRÖK

Gazdaságtudományi és társadalom-tudományi ismeretek

Alkalmazott közgazdaságtan és módszertan
Közösségi gazdaságtan
Társadalomtudományi tantárgyak

 

Környezeti gazdaságtani szakmai ismeretek

Regionális- és környezeti elemzési módszerek
Regionális gazdaságtan és -politika
Környezetgazdaságtan
Térségi- és helyi gazdaságfejlesztés

Településmarketing

1. specializáció

Marketing
Helyi fejlesztés

Hálózatgazdaság

2. specializáció

Hálózatgazdasági tantárgyak
Ágazati hálózatfejlesztési tantárgyak

Szabadon választható

Regionális földrajz, Fenntartható ökoszisztémák, Környezeti menedzsment, Gazdaságfejlesztés (Okosvárosok, Regionális versenyképesség), Határmenti együttműködések 

Szakszeminárium

Diplomamunka

 

Képzési idő: 2 év, 4 félév

Felvételi követelmények:

BA vagy főiskolai diploma (gazdasági, jogi, igazgatási, műszaki, agrár, természettudományi, társadalomtudományi területeken, tanár szakokon) vagy MA vagy osztatlan képzésben szerzett diploma (gazdasági, jogi, igazgatási, műszaki, agrár, egészségügyi, természettudományi, társadalomtudományi területeken, tanár szakokon); felvételi elbeszélgetés.

 

Értékelési eljárások:

Az értékelés a szorgalmi időszak folyamán jellemzően dolgozat, projektmunka, csoportfeladat vagy prezentáció formájában történik. Az előadások anyagából a vizsgaidőszakban kell vizsgázni a félév elején kiadott követelményrendszer szerint.

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

Az előírt kötelező tantárgyak és egy specializáció, valamint a 120 kredit teljesítéséhez szükséges választható tárgyak teljesítése.

Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásának feltétele:

Sikeres záróvizsga.

A diploma kiadásának feltétele:

Sikeres záróvizsga és az előírt nyelvvizsga teljesítése. 

Milyen területen tud elhelyezkedni:

Vállalatok, bankok gazdaságstratégiai tervezéssel, gazdasági fenntarthatósággal kapcsolatos munkaköreiben, nemzetközi szervezetek (ENSZ, Világbank, OECD, EU, UNCTAD, FAO, ESPON, EEA) Magyarország által delegált nemzeti szakértőjeként vagy főállású munkatársaként, továbbá államigazgatási szervezeteknél, külügyi, külkereskedelmi, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező szervezeteknél vezető elemző, stratégia-alkotó, tanácsadói munkakörökben, környezet- és természetvédelmi szervezeteknél, területi tervezéssel, fejlesztéssel, fenntarthatósággal foglalkozó cégeknél, állami szervezeteknél vagy kutatóintézeteknél. Egyetemi oktatásban regionális és/vagy környezetgazdálkodási profilú tanszékeken. Önkormányzatoknál településmarketing vagy városfejlesztési szakértőként, tanácsadóként. 

A jelentkezés módja: felvi.hu

Fizetendő díjak: 280 000 Ft/félév, a hallgatók havi 150 ezer Ft tanulmányi ösztöndíjban részesülnek

Bővebb információ: 

Dr. Forman Balázs, forman.balazs@nje.hu

Az oldal frissítése: 2023. február 6.