TDK infók- előnyök és lehetőségek

Évről-évre hírt adunk a tudományos diákköri konferenciák lehetőségéről. Most egy kicsit más megvilágításban szeretnénk a részvételre buzdítani minden hallgatót.

…és hogy miért is érdemes a TDK-ba energiát fektetni? Az alábbi SWOT analízis választ ad a kérdésre.

 

MIÉRT ÉRDEMES TDK-ZNI?

 • A dolgozat elkészítése lehetőséget biztosít egy érdekes szakmai probléma, tudományterületet mélyebb megismerésére.
 • A TDK tevékenység során a hallgatók részesülnek a kutatás és felfedezés élvezetében, az új eredmény létrehozásában.
 • Az elvégzett munka az egyetemi képzés kötelező dolgozatainak alapja lehet, a konferenciára készített dolgozat projektfeladattá, szakdolgozattá fejleszthető tovább.
196,000+ College Pictures
 • Az elért eredmény lehetőséget, ill. plusz pontokat jelenthet a szakmai, tanulmányi előmenetelhez, pályázatokhoz.
 • A részvétellel járó munka számos készséget (pl.: tudományos írás, prezentáció) fejleszt.
 • Komoly erkölcsi sikert jelent a kari - vagy különösen az országos - konferencián elért helyezés.
 • TDK-zni a hallgatók körében is „menő”, egy különleges csapat részévé lehet válni és egy nem hétköznapi tevékenységgel – a kutatással – lehet megismerkedni és ezt megélni.

KIK VEHETNEK RÉSZT A KONFERENCIÁN?

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács állásfoglalása alapján az intézményi TDK konferencián osztatlan, alap- vagy mesterképzésben tanuló hallgatók vehetnek részt a képzésük abszolutóriumának megszerzése előtt, aktív hallgatói státusszal.

MILYEN MEGKÖTÉSEK VONATKOZNAK A KONZULENSEKRE, SZERZŐTÁRSAKRA?

Az NJE GTK TDK Konferenciára csak a Neumann János Egyetemen oktató konzulenssel adható be dolgozat. (Minden esetben keresni kell egy NJE oktatót, aki nevét is adva a dolgozathoz segíti a felkészülést.) A konzulensek, ill. a dolgozatot jegyző hallgatók száma optimális esetben maximum 3-3 fő. (Ettől indokolt esetben természetesen el lehet térni.) Több szerző esetén a dolgozatot a "felelős szerzőnek" kell regisztrálnia, ill. neki kell megadnia a társszerzők adatait is.

HOGYAN ÉRDEMES ELKEZDENI?

A részvételhez keresnie kell egy Ön számára érdekes tudományterületet, ill. egy NJE oktatót témavezetőnek.

 • Amennyiben még nem tudja pontosan, milyen területtel foglalkozna, keressen egy szimpatikus oktatót, akivel együtt dolgozna, és kérje segítségét a pontos terület megfogalmazásában.
 • Ha van egy konkrét tématerület, amely érdekli, keresse fel bátran a hozzá kapcsolódó oktatót, és egyeztessen vele.
 • Oktatóink nagy örömmel fogadják az érdeklődő hallgatókat.

MI AZ ÜTEMEZÉSE A KONFERENCIÁT MEGELŐZŐ IDŐSZAKNAK?

A konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és az eredményeket bemutató szóbeli előadás megtartása. A munka így minden esetben előre megtervezett, szisztematikus (elméleti és/vagy gyakorlati) kutatással veszi kezdetét, mely tématerületenként eltérő, de számottevő időszükségletű. Ezért érdemes időben, szerencsés esetben még a tavaszi félévben, vagy korábban elkezdeni az őszi félévben (novemberben) megrendezendő kari TDK konferenciára a felkészülést. (Egy teljes értékű kutatás lebonyolításához szükség lehet fél, vagy akár egy évre is!) Az őszi félév elején kerül meghirdetésre a konferencia, melynek jelentkezési határideje is az őszi félév során van, félévente eltérő. A dolgozatok leadásának határideje általában november. A konferencia napja általában november második felében, esetleg decemberben kijelölt munkanap.

HOGYAN KELL JELENTKEZNI A KONFERENCIÁRA?

Az őszi félév során nyílik meg a lehetőség a konferenciára történő jelentkezésre. A jelentkezés felülete egy online űrlap, ahol alapvető adatok megadásával kell rögzíteni a dolgozat szerzőjét, konzulensét, . továbbá meg kell adni a dolgozat címét

HOGYAN AJÁNLOTT ELKÉSZÍTENI A DOLGOZATOT?

A dolgozatnak az egyetemi képzésben oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, a konzulens által vezetett munkának kell lennie. Bár a lényeg a minőségen van, fontos figyelni a formai megvalósításra is. A TDK dolgozatnak a saját kutatás eredményére kell fókuszálnia. Általánosan javasolt fejezetek a dolgozatban: szakirodalom, kutatási módszertan, eredmények, értékelésük. A tudományos munkáktól elvárt tipikus elemekre is érdemes kitérni:

 • Mi a megválaszolandó kutatási kérdés?
 • Mi az alkalmazott kutatási modell/módszertan?
 • Mi a kialakított válasz, melyek az elért eredmények?

A nagyon rövid dolgozatok esetén sokszor hiányzik a megfelelő irodalomkutatás vagy a munka, ill. eredmények értékelhető leírása. A nagyon hosszú dolgozatok pedig rendszerint arról tanúskodnak, hogy a szerző nem képes a lényeget megfelelően kiemelni, vagy túl hosszú az általános szakirodalmi feldolgozás. A dolgozatok javasolt tartalmi, érdemi terjedelme általában 15-50 oldal. Azonban fontos figyelembe venni, hogy egyes OTDK szekciók esetében csak az alábbi terjedelmi korlátokkal nevezhetőek később a dolgozatok:

 • Állam- és Jogtudományi: max. 50 oldal (100.000 leütés) a teljes dokumentum, formázva (betűtípus: Times N.R., betűméret: 12 Pt, sortáv: 1,5, margó: 2,5 cm);
 • Közgazdaságtudományi: max. 80 oldal „Bevezetéstől az Összefoglalás végéig”, formázva (betűtípus: Times N.R., betűméret: 12 Pt, sortáv: 1,5, margó: 2,5 cm), kiegészítő dokumentum (melléklet): opcionális, hivatkozás: Harvard;
 • Műszaki Tudományi: min. 20 oldal és max. 60 oldal, formázva (betűtípus: Times N.R., betűméret: 12 Pt, sortáv: 1,5, margó: 2,5 cm), kiegészítő dokumentum (melléklet): opcionális;
 • Társadalomtudományi: 20-60 oldal a dolgozat egésze, 20-40 oldal a tartalmi rész formázva (betűtípus: Times N.R., betűméret: 12 Pt, sortáv: 1,5, margó: 2,5 cm).

A készítés során figyelembe kell venni a konferencia kapcsán általánosan megfogalmazott formai követelményeket (lásd Dokumentumok), ill. érdemes tekintettel lenni az OTDK releváns szekciójának előírásaira. A dolgozat felépítését első sorban a téma, a terület, ill. a kutatás sajátosságai határozzák meg, de hasznos lehet a bírálati szempontok (lásd Dokumentumok) áttanulmányozása is.

HOGYAN KELL BEADNI A DOLGOZATOT?

A konferencián való részvétel feltétele az elvégzett kutatást összefoglaló dolgozat elkészítése, határidőn belüli beadása. A dolgozatok leadásának határideje mindig az őszi félév során kerül kijelölésre, évente eltérő dátum. A dolgozatot 1 példányban a konzulensnek kell leadni, ill. határidőig el kell küldeni PDF formátumban a gtk-tdk@nje.hu email címre.

HOGYAN ÉRDEMES FELKÉSZÜLNI A PREZENTÁCIÓRA?

A dolgozatleadás határideje után a szekciók beosztása is véglegesítésre kerül. Az egyes szekciókban eltérő időkeretben kerülhetnek bemutatásra a dolgozatok, ill. eltérő technikai támogatást (pl.: MS PP, prezi.com, prezenter, saját laptop használata,…) kaphatnak a prezentációk. A szükséges információkról a résztvevők időben tájékoztatást kapnak. A prezentálás általános irányelvein túl érdemes a bírálati szempontokat is figyelembe venni. (lásd Dokumentumok) A kutatás, ill. a dolgozat bemutatásakor érdemes a saját elvégzett munkára fektetni a hangsúlyt!

HOGYAN ZAJLIK A KONFERENCIA?

A konferencián lehetőség szerint tudomány-, ill. tématerületenként külön szekcióba kerülnek a dolgozatok, mely beosztás alapját a jelentkezéskor megadott téma jelenti, de ettől a szervezők eltérő beosztást is kialakíthatnak.

Érdemes a meghirdetett kezdési időpont előtt a helyszínre érkezni a megfelelő felkészüléshez, a technika kipróbálásához (ez különösen releváns online szervezés esetén). A szekciók bizottsága dönt a prezentációk sorrendjéről, a kapcsolódó kérdések megvitatásának módjáról. A szekció előadói számára ajánlott és elvárt, hogy végighallgassák az összes prezentációt. A résztvevőkön túl oktatók, hallgatók és érdeklődők is részt vehetnek az előadásokon. A bizottság a szekció zárásakor röviden értékelheti az elhangzott prezentációkat, de eredményt nem hirdet!

A konferencia zárásaként az eredményhirdetésen a díjazottak oklevelet és esetenként egyéb jutalmakat vehetnek át.

KIK ÉS MIKOR VEHETNEK RÉSZT OTDK-N?

A szekciók bizottsága a helyezést elért dolgozatok közül választja ki azokat, amelyeknek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való indulását támogatja. (Tehát nem biztos, hogy az első helyezett indulási jogot szerez.) Az OTDK kétévente kerül megrendezésre, melyről bővebb információ itt található: http://otdt.hu. A továbbküldött dolgozatokat a hallgatóknak kell az OTDT oldalán feltölteni, nevezni, így a nevezetteknek figyelnie kell a nevezési határidőket és feladatokat!

Hol lehet további segítséget kérni, tájékozódni?

 • közvetlenül az oktatótól, leendő konzulenstől
 • kari TDK elnöktől és/vagy titkártól – Dr. Viharos Zsolt János és/vagy Czeglédi Tímea (gtk-tdk@nje.hu)

FORMAI KÖVETELMÉNYEK

FORMAI ÚTMUTATÓ 

DOLGOZAT BÍRÁLATI SZEMPONTOK

ELŐADÁS BÍRÁLATI SZEMPONTOK

TDK 2022

TDK 2020

TDK 2019